Privacy

Privacy

1. Krachtlijnen van ons beleid

Bracht, Deckers & Mackelbert NV (hierna: BDM) vindt de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen van wie zij informatie verzamelt van essentieel belang.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG of ­–in het Engels–­ GDPR)[1] nemen wij daarom maatregelen opdat de verzamelde persoonsgegevens

 • worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);
 • enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld („doelbinding”);
 • toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”);
 • juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd („juistheid”);
 • worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is („opslagbeperking”);
 • door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en vertrouwelijkheid”).

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke


A. Primaire Verwerkingsverantwoordelijke
Bracht, Deckers & Mackelbert NV (B.D.M. NV of kortweg BDM)
Entrepotkaai 5
2000 Antwerpen

BDM treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij zelf verwerkt of waarvan zij de verwerking als opdrachtgever uitbesteedt aan derden.

B. Secundaire verwerkingsverantwoordelijken
BDM treedt tevens op als onderschrijvingsagent voor door haar vertegenwoordigde verzekeraars, hierna poolverzekeraars genoemd. Deze poolverzekeraars ontvangen overeenkomstig hun contractuele afspraken met BDM bepaalde persoonsgegevens, nodig in het kader van bedrijfsvoering en wettelijke verplichtingen als verzekeraar. U kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van BDM om na te gaan wie de poolverzekeraars zijn, welke persoonsgegevens zij ontvangen en welke functionarissen voor gegevensbescherming voor hen optreden. Als verzekeringnemer kan u de gegevens van de poolverzekeraars eveneens terugvinden in uw bijzondere voorwaarden.

BDM kan tevens optreden voor poolverzekeraars die optreden als eerste verzekeraar, en derhalve als lasthebber voor medeverzekeraars. Deze medeverzekeraars zullen gewoonlijk volledige informatie (met inbegrip van persoonsgegevens) ontvangen betreffende de polis- en schadedossiers waarin zij optreden. U kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van BDM om na te gaan wie de medeverzekeraars zijn, welke persoonsgegevens zij ontvangen en welke functionarissen voor gegevensbescherming voor hen optreden. Als verzekeringnemer kan u de gegevens van de medeverzekeraars eveneens terugvinden in uw bijzondere voorwaarden.


3. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming


Functionaris voor gegevensbescherming (D.P.O.):

Ferre Buelens
BDM
Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen
tel. +32 3 435 93 42
e-mail: privacy@bdmantwerp.be


4. Verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en rechtsgrond voor de verwerking


A. VerwerkingsdoeleindenBDM treedt op als onderschrijvingsagent.

Een onderschrijvingsagent is een verzekeringstussenpersoon die, als lasthebber van meerdere verzekeringsondernemingen, over meerdere mandaten beschikt, waarmee hij hem door verzekeringstussenpersonen aangeboden risico’s kan onderschrijven, in naam en voor rekening van de door hem vertegenwoordigde verzekeringsondernemingen.

Als onderschrijvingsagent verwerkt BDM persoonsgegevens voor volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Het verlenen en beheren van verzekeringsdiensten, met inbegrip van acceptatie en tarificatie, risicoanalyse, het opmaken van schadestatistieken, het administratief beheer van verzekeringspolissen, het innen van premies en betalen van schadevergoedingen, het geschillenbeheer en herverzekering
 • Klantenbeheer, met inbegrip van het debiteurenbeheer en de opvolging van kredietwaardigheid, historieken van vroegere overeenkomsten, reeds uitgevoerde transacties en facturaties
 • Statistisch onderzoek, met het oog op verdere verfijning van ons productaanbod in functie van bepaalde doelmarkten (zgn. producttoezicht en governanceregelingen), herziening van tarificatie in functie van historische schaderatio’s en sanering van portefeuille
 • Fraudepreventie en –detectie, het voorkomen en detecteren van misbruik of oneigenlijk gebruik van verzekeringen (door niet-betalen van premies, het melden van opzettelijke schades, e.d.)
 • Het nakomen van internationale, supranationale en nationale regelgeving, zoals het voorkomen en detecteren van inbreuken op internationale, supranationale en nationale regelgeving (waaronder inbreuken op handels- en economische sancties) en het identificeren van de uiteindelijke begunstigde(n) van een verzekeringspolis
 • Marketing, in de mate dat het persoonsgegevens betreft die werden meegedeeld in een business-to-business relatie (bv. persoonlijke contactgegevens van een verzekeringsmakelaar).B. Rechtsgronden voor de verwerkingBDM verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende rechtsgronden:
 • CONTRACT: De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.


 • TOESTEMMING: U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een (of meer) specifieke doeleinden.

 • Indien u BDM persoonsgegevens meedeelt waarom niet (expliciet) gevraagd werd, zal BDM deze gegevens verwerken op basis van de impliciete toestemming die deze mededeling inhoudt en zal hierbij het doel in acht nemen dat u voor ogen had met het meedelen van deze persoonsgegevens.
 • U hebt steeds het recht om uw toestemming in te trekken. Indien er bij het intrekken van uw toestemming geen andere rechtsgrond voorhanden is om de persoonsgegevens te verwerken, dan zal BDM deze persoonsgegevens wissen. De intrekking van uw toestemming zal echter geen effect hebben op de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking ervan.

 • WETTELIJKE VERPLICHTING: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BDM of de door haar vertegenwoordigde poolverzekeraars of medeverzekeraars rust.
 • VITALE BELANGEN: De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon indien u fysiek of juridisch niet in staat bent uw toestemming te geven.
 • ZWAARWEGEND ALGEMEEN BELANG: De verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk recht, waarbij de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene.
 • GERECHTVAARDIGDE BELANGEN: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BDM, de door haar vertegenwoordigde poolverzekeraars of medeverzekeraars, of een derde.


Wij beschouwen dat de volgende gerechtvaardigde belangen hierin een rol kunnen spelen:


 • Het rechtmatig vertrouwen van belanghebbende derden in een professioneel polis- en schadebeheer. Het uitvoeren van de verplichtingen van een verzekeraar berust, qua verwerking van persoonsgegevens, op de toestemming van de verzekeringnemer, contractuele en vaak ook wettelijke verplichtingen. Zelfs bij afwezigheid van een directe contractuele relatie mag een derde niet-verzekeringnemer er op vertrouwen dat bepaalde van zijn persoonsgegevens door BDM correct verwerkt worden (bv. een derde-begunstigde, een getuige).
 • Het belang van BDM en haar klanten-verzekeringnemers inzake het detecteren en vermijden van (verzekerings)fraude, waarvan BDM en haar klanten-verzekeringnemers het slachtoffer kunnen  worden. BDM heeft er (zoals ook andere onderschrijvingsagenten en verzekeraars) belang bij dat fraudeurs identificeerbaar zijn. Ook de overige verzekeringnemers van BDM hebben hierbij een belang, want zij verdienen bescherming tegen het risico op financiële verliezen van BDM, als gevolg van oplichting of fraude.
 • De economische noodwendigheid voor BDM om wanbetalers correct te identificeren, teneinde financiële verliezen te minimaliseren (bv. niet-betalen premies). BDM heeft er (zoals ook andere onderschrijvingsagenten en verzekeraars) belang bij dat wanbetalers identificeerbaar zijn. Ook de verzekeringnemers van BDM hebben hierbij een belang, want zij verdienen bescherming tegen het risico op financiële verliezen van BDM, als gevolg van niet-geïnde premies.
 • Statistisch onderzoek. Om risico’s te kunnen analyseren, teneinde juiste en correct getarifeerde onderschrijvingsbeslissingen te kunnen maken en ons productaanbod in functie van bepaalde doelmarkten en historische schaderatio’s te kunnen aanpassen, is het van economisch belang voor BDM dat zij persoonsgegevens kan verwerken voor het opstellen van statistieken.
 • Het instellen, uitoefenen, onderbouwen van of verdedigen tegen een rechtsvordering.
 • Commerciële doeleinden. In beperkte gevallen kunnen persoonsgegevens verwerkt worden voor commerciële doeleinden. Het zal in deze situaties echter slechts gaan om persoonsgegevens meegedeeld in een business-to-business relatie.


5. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevensA. Medewerkers van BDM
Uw persoonsgegevens kunnen binnen het bedrijf geraadpleegd worden door de medewerkers van BDM. Er wordt echter op toegezien dat enkel personen die vanuit hun functie toegang nodig hebben, effectief toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

B. Pool- en medeverzekeraars

Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van het verlenen en beheren van verzekeringsdiensten worden meegedeeld aan de door BDM vertegenwoordigde poolverzekeraars en medeverzekeraars en hun respectievelijke herverzekeraars. Op uw verzoek wordt de lijst van de desbetreffende verzekeraars, hun functionarissen voor gegevensbescherming en de meegedeelde gegevens aan u overgemaakt.

Deze (her)verzekeraars zullen de nodige waarborgen en wettelijke verplichtingen betreffende uw privacy in acht nemen.

C. Dienstverleners in het kader van polis- en schadebeheer
BDM doet voor het uitvoeren van haar taken beroep op externe dienstverleners (o.a. experten, inspecteurs, advocaten, raadsdokters, schaderegelaars, vertegenwoordigers in België en correspondenten in het buitenland). Uw persoonsgegevens kunnen in dit kader dan ook meegedeeld worden aan deze dienstverleners. Deze dienstverleners zullen de nodige waarborgen en wettelijke verplichtingen betreffende uw privacy in acht nemen. BDM zal enkel de gegevens meedelen die deze dienstverleners nodig hebben voor het uitvoeren van hun opdrachten. BDM zal eisen van deze dienstverleners dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te verwerken.

D. Relevante partijen in het kader van polis- en schadebeheer
Uw persoonsgegevens kunnen, in het kader van polis- en schadebeheer, meegedeeld worden aan volgende partijen: • uw verzekeringstussenpersoon of uw vertegenwoordiger (bv. uw verzekeringsmakelaar, advocaat, expert, een door u aangeduid familielid, een door de rechtbank aangesteld bewindvoerder, …)
 • andere verzekeringsondernemingen, hun vertegenwoordiger in België, hun correspondent in het buitenland, hun herverzekeraars, hun schaderegelaars, hun experten, hun inspecteurs, hun advocaten en/of hun raadsdokters
 • gerechtelijke en/of politionele instanties
 • tegenpartijen en derde betrokken partijen en hun vertegenwoordigers
 • de verzekeringnemer opgenomen in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden
 • iedere persoon of entiteit die een verhaal instelt of tegen wie een verhaal wordt ingesteld in verband met een schadedossierBDM zal er steeds over waken dat enkel de gegevens die voor deze partijen noodzakelijk of relevant zijn aan hen worden meegedeeld.▸ BDM zal in het kader van haar verzekeringsdiensten zo mogelijk steeds communiceren via uw verzekeringstussenpersoon. Behoudens uw uitdrukkelijk verzet zal deze verzekeringstussenpersoon dan ook in kennis gesteld kunnen worden van uw persoonsgegevens.


E. Ontvangers in het kader van fraudebestrijding en –preventie en het tegengaan van misbruik van verzekeringen

In het kader van de fraudebestrijding en –preventie en het tegengaan van misbruik van verzekeringen, kan BDM uw persoonsgegevens opslaan in een interne database en overmaken aan DATASSUR. U wordt daarvan op de hoogte gebracht door DATASSUR en heeft steeds de mogelijkheid om bij DATASSUR, de Meeûsplantsoen 29, 1000 BRUSSEL, inzage of rechtzetting te vragen van de meegedeelde gegevens.

F. Ontvangers in het kader van de naleving van internationale, supranationale en nationale compliance-verplichtingen
Om conformiteit met internationale, supranationale en nationale compliance-verplichtingen te bereiken, o.m. inzake het verifiëren van conformiteit met handels- en economische sancties en het identificeren van de uiteindelijke begunstigde(n) van een verzekeringspolis, kan BDM uw persoonsgegevens meedelen aan dienstenleveranciers. Deze dienstverleners zullen de nodige waarborgen en wettelijke verplichtingen betreffende uw privacy in acht nemen. BDM zal enkel de gegevens meedelen die deze dienstverleners nodig hebben voor het uitvoeren van hun opdrachten. BDM zal eisen van deze dienstverleners dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te verwerken.

G. Ontvangers op grond van supranationale en nationale verplichtingen
In sommige gevallen kan BDM ertoe gehouden zijn om in overeenstemming met de geldende supranationale en nationale regelgeving uw persoonsgegevens mee te delen aan officiële instanties binnen de Europese Unie.

H. de functionaris voor gegevensbescherming

In bepaalde gevallen kan de functionaris voor gegevensbescherming, in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdracht, kennis nemen van uw persoonsgegevens.


6. Doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie


BDM zal slechts rechtstreeks gegevens doorgeven aan partijen in landen buiten de Europese Unie in volgende gevallen: • Er bestaat een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie
 • Er werden passende waarborgen geboden en u beschikt over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen
 • In gevolge een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van een administratieve autoriteit, die afdwingbaar is op basis van internationale overeenkomsten
 • U hebt toestemming gegeven voor de doorgifte van uw persoonsgegevens
 • De doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van uw contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen
 • De doorgifte is noodzakelijk voor de sluiting of uitvoering van een in uw belang gesloten overeenkomst
 • De doorgifte is noodzakelijk wegens gewichtige redenen van algemeen belang
 • De doorgifte is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • De doorgifte is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van een persoon en de betrokkene is niet in staat zijn toestemming te geven
 • Op basis van de gerechtvaardigde belangen van BDM of een pool- of medeverzekeraar, in welk geval BDM u en de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte zal stellen.


7. Periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen


Uw persoonsgegevens zullen door BDM standaard worden bewaard voor volgende periodes:

 • In het kader van het verlenen en beheren van verzekeringsdiensten, met inbegrip van acceptatie en tarificatie, risicoanalyse, het opmaken van schadestatistieken, het administratief beheer van verzekeringspolissen, het innen van premies en betalen van schadevergoedingen, het geschillenbeheer en herverzekering:


 • In het kader van het beheer van een schadedossier: de langstdurende periode van volgende periodes: ofwel tot 10 jaar na de definitieve afsluiting van het schadedossier ofwel tot de verjaring van alle vorderingsmogelijkheden met betrekking tot het schadegeval
 • In het kader van het beheer van een polisdossier: de langstdurende periode van volgende periodes: ofwel tot 10 jaar na het einde van de dekkingsperiode van de verzekeringspolis ofwel tot 10 jaar na de definitieve afsluiting van alle schadedossiers met betrekking tot het polisdossier ofwel tot de verjaring van alle vorderingsmogelijkheden met betrekking tot de op het polisdossier betrekking hebbende schadegevallen
 • In het kader van de verzamelde precontractuele informatie, waarna geen contract werd afgesloten: tot 3 jaar na mededeling van deze gegevens

 • In het kader van klantenbeheer, met inbegrip van het debiteurenbeheer en de opvolging van kredietwaardigheid, historieken van vroegere overeenkomsten, reeds uitgevoerde transacties en facturaties: tot de verjaring van alle vorderingsmogelijkheden met betrekking tot het onbetaalde premies
 • In het kader van statistisch onderzoek, met het oog op verdere verfijning van ons productaanbod in functie van bepaalde doelmarkten (zgn. producttoezicht en governanceregelingen), herziening van tarificatie in functie van historische schaderatio’s en sanering van portefeuille: voor de bewaringstermijnen geldend voor polis- en schadedossiers (zie boven), waarna deze gegevens gepseudonimiseerd voor een bijkomende periode van 10 jaar kunnen bewaard worden
 • In het kader van fraudepreventie en –detectie, het voorkomen en detecteren van misbruik of oneigenlijk gebruik van verzekeringen (door niet-betalen van premies, het melden van opzettelijke schades, e.d.): conform de bewaringstermijnen gehanteerd door DATASSUR, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel.
 • In het kader van het nakomen van internationale, supranationale en nationale regelgeving, zoals het voorkomen en detecteren van inbreuken op internationale, supranationale en nationale regelgeving (waaronder inbreuken op handels- en economische sancties) en het identificeren van de uiteindelijke begunstigde(n) van een verzekeringspolis: voor de bewaringstermijnen geldend voor polis- en schadedossiers (zie boven), naargelang het een polis- of schadedossier betreft, tenzij de betreffende wettelijke of reglementaire bepaling een langere bewaringsduur voorschrijft
 • In het kader van marketing, in de mate dat het persoonsgegevens betreft die werden meegedeeld in een business-to-business relatie (bv. persoonlijke contactgegevens van een verzekeringsmakelaar): voor de duur van onze handelsrelatie met het bedrijf, vermeerderd met 1 jaar
 • Persoonsgegevens die niet aan een dossier of polis verbonden zijn en die BDM op rechtmatige wijze verkregen heeft: indien deze persoonsgegevens ons door de verzekeringnemer of diens verzekeringstussenpersoon werden meegedeeld in het kader van het verlenen en beheren van verzekeringsdiensten, worden deze bewaard voor de bewaringstermijnen geldend voor polis- en schadedossiers (zie boven), naargelang de mededeling gebeurde in het kader van een polis- of schadedossier


8. Uw rechten als betrokkene


Gelieve u voor de uitoefening van uw rechten bij voorkeur via e-mail te richten tot de

functionaris voor gegevensbescherming (D.P.O.):

Ferre Buelens
BDM
t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming
Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen
tel. +32 3 435 93 42
e-mail: privacy@bdmantwerp.be

A. Identificatie ter uitoefening van uw rechten

U hebt bepaalde rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens. Om deze rechten te kunnen uitoefenen, moet BDM u uiteraard kunnen identificeren in haar systemen.

Indien uw persoonsgegevens slechts op niet-identificeerbare wijze werden opgeslagen in de bestanden van BDM, kan BDM niet garanderen dat zij u kan traceren. In dergelijk geval zal u geen rechten kunnen uitoefenen.
(a)U bent verzekeringnemer
Indien u een contract via BDM afsluit, dan zullen uw belangrijkste gegevens op een gestructureerde en identificeerbare wijze opgeslagen worden, zodat BDM u hieromtrent snel kan informeren. Bepaalde bijkomende informatie, in het kader van polis- en schadebeheer, zal op niet identificeerbare wijze worden opgeslagen. Door de link met uw contract te leggen, kunnen deze gegevens op uw vraag bijkomend getraceerd worden.

Indien u als verzekeringnemer uw rechten als betrokkene (zie hierna) ten aanzien van BDM uitoefent, kan BDM uw verzekeringsmakelaar hierover informeren(b)U bent geen verzekeringnemer, maar komt voor in een polis- of schadedossier
Uw gegevens zullen verwerkt worden in het kader van een welbepaald polis- of schadedossier. U bent in beginsel niet identificeerbaar in de systemen van BDM, maar u kan wel getraceerd worden aan de hand van het specifieke polis- of schadedossier.

Wanneer zal BDM uw gegevens wel identificeerbaar opslaan:

 • BDM verwerkt gegevens betreffende uw gezondheid.
 • De medewerker bij BDM die uw gegevens verwerkt wenst u te traceren als een relevante partij in het desbetreffende polis- of schadedossier.
 • Op uw uitdrukkelijke vraag.
Uw identificeerbaar opgeslagen persoonsgegevens kunnen enkel volgende gegevens betreffen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres (privé, werk), telefoonnummer (privé, werk), mail (privé, werk)
 •  Persoonlijke bijzonderheden: voorkeurtaal (Nederlands, Frans of Engels), geboortedatum
 •  Financiële identificatiegegevens: rekeningnummer (IBAN en/of BIC)
De bijkomende persoonsgegevens zullen op niet identificeerbare wijze worden opgeslagen en kunnen u bezorgd worden door een link te leggen met een polis- of schadedossier.(c)U bent geen verzekeringnemer en komt niet voor in een polis- of schadedossier
Dit zal slechts volgende gevallen betreffen:

 •  Er werd informatie bezorgd aan BDM voor het afsluiten van een contract, maar er werd uiteindelijk geen contract gesloten. In deze gevallen zullen uw gegevens niet identificeerbaar worden opgeslagen. Deze blijven wel handmatig traceerbaar gedurende de voorziene opslagtermijn.
 •  BDM werd aangeschreven in het kader van haar verzekeringsactiviteit, maar is van mening dat er geen polis- of schadedossier geopend kan worden. Uw gegevens zullen op niet identificeerbaar wijze opgeslagen worden gedurende de voorziene opslagtermijn.

U heeft steeds het recht om BDM te verzoeken u identificeerbaar op te slaan.
(d)U bent professionele partner van BDM
Uw persoonsgegevens betreffen enkel deze die aan BDM overgemaakt werden in het kader van de professionele communicatie. Deze zullen identificeerbaar zijn.

Indien u van mening bent dat deze gebeurlijke persoonsgegevens uw privacy treffen gewist of geblokkeerd moeten worden, kan u BDM hiertoe contacteren.


B. Recht van inzage
U hebt het recht om van BDM uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en om inzage te verkrijgen van volgende informatie: • De verwerkingsdoeleinden
 • De betrokken categorieën van persoonsgegevens
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
 • Periode van opslag
 • Informatie betreffende de bron van de gegevens
 • Informatie betreffende uw rechten
 • Informatie omtrent het al dan niet bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming
 • De eventuele passende waarborgen bij doorgifte van gegevens buiten de EUU kunt een gratis kopie opvragen van uw verwerkte persoonsgegevens

Let op: het betreft enkel kopie van uw persoonsgegevens en niet van eventuele volledige dossiers of documenten waarin deze gegevens werden opgenomen.

C. Recht op correctie
U hebt het recht om onverwijld correctie van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

U hebt tevens het recht om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

D. Recht op gegevenswissing
U hebt het recht om wissing van uw gegevens te vragen in volgende gevallen:
 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • U trekt uw toestemming in en BDM heeft geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U maakt gebruik van uw recht van bezwaar en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BDM of haar gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken rust.


Ondanks het voorgaande zullen uw gegevens niet gewist worden indien de verwerking nodig is:
 • Voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • Voor het uitvoeren van een wettelijke verwerkingsverplichting die op BDM of haar gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken rust;
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Voor statistische doeleinden.


E. Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen in volgende gevallen:
 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens: de verwerking zal worden beperkt gedurende de periode die nodig is om de juistheid van de gegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen wissing en verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 • BDM of haar gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • In afwachting van het antwoord op de uitoefening van uw recht van bezwaar.


Indien de verwerking van uw persoonsgegevens werd beperkt wegens een van voorgaande redenen, zal BDM deze enkel nog verder kunnen verwerken op basis van de volgende gronden:
 • U gaf toestemming voor de verwerking;
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;
 • Om gewichtige redenen van algemeen belang voor de EU of voor een lidstaat.Indien BDM of haar gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken de beperking van verwerking opheffen, zullen zij u hiervan eerst op de hoogte brengen.

F. Recht van bezwaar
(a) Recht van bezwaar tegen verwerking op basis van de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belangen’ 
U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’, met inbegrip van profilering op basis van deze belangen

BDM en haar gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke zullen de verwerking staken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.(b) Recht van bezwaar tegen direct marketing
BDM zal slechts deze persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, die haar waren meegedeeld met het oog op het voeren van professionele communicatie in het kader van de verzekeringsactiviteit.

U hebt te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te formuleren. BDM zal hiertoe tevens een ‘opt-out’ voorzien in haar commerciële communicatie.


G. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om overdracht, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, indien:

 • De verwerking berust uw toestemming of op uw contract en
 • De verwerking berust op geautomatiseerde procedés.

De verzekeraars hebben onderling afspraken gemaakt betreffende welke gegevens relevant zijn om te worden overgedragen. Bij uw eerste vraag tot gegevensoverdracht naar een andere verzekeraar zullen dan ook enkel de onder verzekeraars afgesproken gegevens overgedragen worden. Enkel op uw uitdrukkelijk verzoek zullen bijkomende persoonsgegevens meegedeeld kunnen worden. U zult hieromtrent geïnformeerd worden bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid.


H. Klachten
U kunt u met klachten steeds wenden tot de vermelde functionaris voor gegevensbescherming.

Daarnaast hebt u steeds het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit voor België is de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

9. Verplichting tot meedelen van persoonsgegevensMogelijk bent u in bepaalde gevallen verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen.

Indien u verzekeringnemer of verzekerde bent verwijzen wij u in eerste instantie naar de polisvoorwaarden en de daarin opgenomen bepalingen en/of verwijzingen naar eventuele wetsartikelen.

In het bijzonder zijn volgende wettelijke verplichtingen van belang: • Art. 58 wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen: verplichting van de verzekeringnemer om bij het sluiten van de polis alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het risico nauwkeurig mee te delen. (Sanctie bij niet naleving in art. 59-60 van dezelfde wet).
 • Art. 74 wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen: verplichting voor de verzekerde om, zodra mogelijk en in elk geval binnen de termijn bepaald in de overeenkomst, het schadegeval te melden aan de verzekeraar. De verzekerde moet tevens zonder verwijl alle nuttige inlichtingen verstrekken en antwoorden op de gestelde vragen. (Sanctie bij niet naleving in art. 76 van dezelfde wet).


Indien u geen verzekeringnemer of verzekerde bent, verwijzen wij u in eerste instantie naar de gebeurlijke overeenkomsten die u met BDM of de pool- of medeverzekeraars zou hebben gesloten.

Indien u als schadelijder een vordering wenst te stellen in het kader van een verzekeringscontract via BDM gesloten, verwijzen wij u tevens naar het gemeen recht, op basis waarvan de schadelijder de bewijslast draagt. U zult de nodige gegevens moeten aanleveren om uw vordering te ondersteunen.

Indien u hieromtrent vragen heeft of u wenst verdere verduidelijking te bekomen betreffende de concrete contractsbepalingen en/of wetteksten, kan u steeds contact opnemen met de vermelde functionaris voor gegevensbescherming.

10. Wijzen waarop u uw persoonsgegevens aan BDM kunt meedelenU kunt uw algemene persoonsgegevens (naam, adres, etc.) aan ons meedelen via het voorstelformulier dat uw verzekeringsmakelaar u ter beschikking stelt.

Indien u medische gegevens aan ons wil of moet bezorgen, vragen we u, met het oog op een vertrouwelijke behandeling, dit bij voorkeur op één van volgende manieren te doen:

a) Indien dit in het kader van het beheer van uw verzekeringspolis is (buiten het beheer van schadegevallen): • Via de post, in gesloten omslag met duidelijke vermelding “VERTROUWELIJK – B.D.M., Dienst M-data Production, Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen”


b) Indien dit in het kader van het beheer van een schadegeval is: • Via de post, in gesloten omslag met duidelijke vermelding “VERTROUWELIJK – B.D.M., Dienst M-data Claims, Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen”


Indien u gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten aan ons wil of moet bezorgen, vragen we u, met het oog op een vertrouwelijke behandeling, dit bij voorkeur op één van volgende manieren te doen:


a) Indien dit in het kader van het beheer van uw verzekeringspolis is (buiten het beheer van schadegevallen): • Via de post, in gesloten omslag met duidelijke vermelding “VERTROUWELIJK – B.D.M., Dienst S-data Production, Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen”


b) Indien dit in het kader van het beheer van een schadegeval is: • Via de post, in gesloten omslag met duidelijke vermelding “VERTROUWELIJK – B.D.M., Dienst S-data Claims, Entrepotkaai 5, 2000 Antwerpen”


11. Geautomatiseerde besluitvormingBDM doet enkel aan profilering in het kader van de wettelijk toegelaten segmentatie bij het sluiten van een verzekeringscontract. U kan onze segmentatiecriteria raadplegen op onze website https://www.bdmantwerp.be/nl/segmentatiecriteria

BDM engageert er zich toe dat er steeds een medewerker is die uw verzekeringsaanvraag zal behandelen. U kunt via uw verzekeringsmakelaar bij deze werknemer terecht met al uw vragen of opmerkingen betreffende de segmentatie.


12. Cookie-beleid op de BDM-website (www.bdmantwerp.be)A. Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

B. Gebruik van cookies op de website van BDM
We gebruiken verschillende soorten cookies op de website van BDM:


 1. Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, om formulieren in te vullen, etc. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen bijvoorbeeld op de beveiligde makelaarszone, zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.
 2. Functionele cookies: de functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen. Wanneer u inlogt op de beveiligde makelaarszone wordt een cookie in uw browser geplaatst die ons toelaat u als bezoeker van onze website te herkennen en de inhoud van de onthaalpagina op onze website aan te passen aan uw persoonlijke situatie, ook als u bij een volgend bezoek niet ingelogd bent op de beveiligde makelaarszone.
 3. Performantie-cookies: we gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze website doen we ook beroep op Google Analytics die daartoe eveneens gebruik maakt van cookies.
 4. Deel-knoppen: Onze website kan deel- of “share”-knoppen bevatten om gebruikers eenvoudig in staat te stellen artikels te delen met hun contacten via websites van derden zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze sites kunnen sessiecookies en permanente cookies gebruiken, aangebracht door de deel-knoppen, om hun diensten te verbeteren (waaronder het begrijpen van de interactie tussen gebruikers, of om gezamenlijk gebruik en web traffic routing op te volgen). Meer informatie vindt u in de privacy policy van Facebook, Twitter en LinkedIn.


NaamHerkomstFunctieBewaartijd
webhero_sessionHuidige domeinLinken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen)Tot na de sessie
XSRF-TOKENHuidige domeinEen token om formulieren te beschermen tegen spamTot na de sessie
_gaGoogle AnalyticsIndirect14 maanden
_ga_PD3X08Q1JLGoogle AnalyticsIndirect14 maanden


C. Beheer van cookies
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat
[1]     Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x