Kosten en lasten handelspremie

De trend naar transparantie zet zich onverminderd voort, ook in onze verzekeringssector. Het Koninklijk Besluit van 2 mei 2017  (verschenen in het BS van 11 mei 2017) legt de verplichting op aan alle financiële dienstverleners om in hun communicatie met klanten transparant te zijn over de kosten en lasten die opgenomen zijn in de handelspremie die aan de klanten aangeboden wordt.

Over welke kosten en lasten gaat het in concreto?

  • Acquisitiekosten: alle kosten die betrekking hebben op de commercialisatie van een verzekeringsproduct, m.a.w. de makelaarscommissie en de kosten voor productontwikkeling en distributie.
  • Administratiekosten: alle kosten die betrekking hebben op de opmaak en het beheer van verzekeringsproducten.
  • Splitsingskosten: de kosten voor gespreide premiebetaling.

Deze kosten worden, conform de richtlijnen verstrekt door de FSMA, berekend op basis van de meest recente goedgekeurde jaarrekening en kunnen dus jaarlijks wijzigen.
Deze kosten dienen aan uw klanten verstrekt te worden voor het afsluiten van een verzekeringscontract en op elke hoofdvervaldag of bij een wijziging van een bestaand contract die een impact heeft op de premie.

Bij de vermelding van de kosten en lasten dient volgende disclaimer voorzien te worden:

“Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules.
De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen alsook van de acquisitie- en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan).
Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, als goedgekeurd door haar algemene vergadering."

 

Hieronder vindt u de informatie die uw klanten mogen verwachten van BDM:

BDM zal deze informatie aanleveren vanaf de premievervaldagen van februari 2018 voor ALLE verzekeringsproducten BOAR niet-leven, met uitsluiting van de Grote Risico’s en Marine-contracten.

Voor premies die door BDM geïnd worden, zal de informatie over lasten en kosten als volgt vermeld worden op de vervaldagberichten:

  • Acquisitiekosten: per hoofdwaarborg een bedrag in EURO’s dat de som is van de makelaarscommissiedie van toepassing is op het desbetreffende contract en de acquisitiekosten die BDM hanteert
  • Administratiekosten: per hoofdwaarborg een bedrag in EURO’s voor het beheer van het contract
  • Splitsingskosten: per hoofdwaarborg een bedrag in EURO’s voor de gespreide premiebetaling

Voor premies die u int voor rekening van BDM waarbij ASCO 100% risicodrager is of de leidende maatschappij is, dient u de acquisitiekosten, de administratiekosten en de eventuele splitsingskosten  in EURO’s te vermelden op de vervaldagberichten conform volgende tabel:

  Brand ER BRAND SR Voertuig Casco + BA motor Alle Andere (excl. Brand ER en SR en voertuig)
Acquisitiekosten Xx,xx% Xx,xx% Xx,xx% Xx,xx%
Makelaarscommissie van het betreffende contract Xx,xx% Xx,xx% Xx,xx% Xx,xx%
Acquisitiekosten BDM 4,28% 2,63% 3,86% 3,58%
Administratiekosten BDM 7,06% 6,75% 9,65% 8,23%

Voor premies die u int voor rekening van BDM waarbij AXA of Baloise 100% risicodrager zijn, dient u de kosten in EURO’s te vermelden op de vervaldagberichten conform de percentages van de acquisitiekosten en administratiekosten die AXA en Baloise opgenomen hebben in hun communicatie.

Het commissieloon is dus een variabele, die bepaald wordt door het percentage commissieloon dat van toepassing is op het desbetreffende contract.
De in het geel vermelde percentages zijn vaste gegevens, die berekend worden op basis van gegevens uit de jaarrekening van de verzekeraar.